015 310 88 73

 

Op 15 januari 2016 wees de Hoge Raad drie belangrijke arresten waardoor uw warme grond weer even veilig is. Vijf jaar lang was het onduidelijk of bij onteigening wel of geen rekening gehouden mocht worden met een lucratieve bestemming. De Hoge Raad maakte duidelijk dat in vrijwel alle gevallen de grondeigenaar recht blijft houden op de meerwaarde van zijn grond.

In 1981 werd door de wetgever besloten dat een grondeigenaar ook mocht meeprofiteren van een hogere grondwaarde indien zijn grond een nieuwe lucratieve bestemming kreeg. Deze regel was bijna dertig jaar geen reden tot discussie. Maar na een vijftal arresten van 9 juli 2010 ontstond er veel onduidelijkheid omtrent de vraag of de grondeigenaar nog steeds recht had op de hogere waarde van de grond bij realisatie van een lucratieve bestemming. In deze arresten had de Hoge Raad namelijk artikel 40C Onteigeningswet, over het wegdenken van plannen, ruimer toegepast dan voorheen.

Hierdoor werd het volgens een aantal advocaten mogelijk om ook nieuwe bestemmingsplannen weg te denken. Zij stelden dat in alle gevallen waarbij er sprake was van een concreet overheidsplan, voordat het bestemmingsplan werd opgesteld, het nieuwe bestemmingsplan moest worden weg gedacht. Dit zou tot gevolg hebben gehad dat bij vrijwel iedere lucratief bestemmingsplan bij de taxatie van de grond geen rekening gehouden mocht worden met het nieuwe bestemmingsplan. Hierdoor zou de eigenaar alleen nog recht hebben op de agrarische waarde van de grond in plaats van de hogere residuele waarde op basis van de nieuwe bestemming.
Zie hiervoor ons eerder nieuwsbericht http://www.westmaasmakelaardij.nl/over-ons/nieuws/127-eliminatiebeginsel-bij-onteigening

Het duurde een aantal jaren totdat verschillende rechtbanken deze denkwijze durfden te volgen. Uiteindelijk hebben vijf van deze uitspraken tot cassatie bij de Hoge Raad geleid, waardoor de Hoge Raad in 2015 opnieuw aan zet was. In september 2015 kwam de Conclusie van de Advocaat-Generaal. Dit uitgebreide advies aan de raadsheren van de Hoge Raad was duidelijk, een eliminatie van het bestemmingsplan zou duidelijk indruisen tegen de wil van de wetgever en het is daarom niet aan de rechter om zich over dit principiële standpunt uit te laten.
Zie hiervoor ons nieuwsbericht http://www.westmaasmakelaardij.nl/over-ons/nieuws/137-eliminatie-bij-onteigening

Op 15 januari 2016 werden de eerste arresten over deze kwestie gewezen door de Hoge Raad. Deze arresten haalden alle onduidelijkheid uit de lucht. De Hoge Raad stelde onder meer dat het niet aan hen was om een rechtspolitieke keuze te maken en volgde hiermee het advies van de Advocaat-Generaal.

Verder stelde de Hoge Raad vast dat:
-   Artikel 40C Onteigeningswet terughouden moet worden toegepast.
-   Of eliminatie van het bestemmingsplan mogelijk is ligt aan de omstandigheden van het geval.
-   Voor eliminatie is alleen plaats indien er sprake is van overheidswerken (met name infrastructurele werken)
-   Het feit dat een overheid voorbereidingswerkzaamheden uitvoert brengt nog niet meer dat dit werk dan al een
    overheidswerk is.
Kortom van een uitgebreide uitleg van de arresten van 9 juli 2010 is duidelijk geen ruimte. Eigenaren van warme grond zijn voorlopig weer even veilig. Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht, waarin ook de Onteigeningswet zal worden geïncorporeerd, zal het aan ons parlement zijn om deze afweging opnieuw te maken. 

Voor de arresten zie:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:25
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:24

 

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut