015 310 88 73

 

Met de uitspraak van 8 november 2013 van het Gerechtshof Den Haag is er weer een nieuwe ontwikkeling voor de cultuurgrond vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Het Hof oordeelde dat het niet langer noodzakelijk is onderscheid te maken tussen cultuurgrond waarop geteeld wordt en agrarische grond onder schuur en erf. Hierdoor is er weer een flinke besparing op de overdrachtsbelasting mogelijk, waar cliënten van Westmaas Makelaardij direct gebruik van hebben gemaakt. (NB bij arrest van 19 september 2014 vernietigde de Hoge Raad de uitspraak van het Hof; de verruiming is toch niet van toepassing.) 

Wij zetten de verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting in het kort nog eens voor u uiteen:

Vermindering van de grondslag (art 13 WBRV)
Bij een verkrijging binnen 6 maanden na een vorige verkrijging wordt er geen belasting geheven over de waarde van de vorige verkrijging. Deze vrijstelling is van 1 september tot 1 januari 2015 tijdelijk verlengd naar 36 maanden.

Twee procent (art 14 lid 2 WBRV)
Bij de verkrijging van woningen geldt een tarief van twee procent. Hiertoe behoren ook bedrijfswoningen en op hetzelfde perceel tot de woning behorende  voorzieningen zoals een garage.

Zes procent (art 14 lid 1 WBRVrv)
Over de verkrijging van alle onroerende zaken waarvoor geen vrijstelling geldt of een ander tarief geldt.

Vrijgesteld van overdrachtsbelasting (art 15 WBRVrv)
Vrijgesteld van overdrachtsbelasting is de verkrijging:

 • Die belast is met omzetbelasting, zoals bijvoorbeeld de levering van een bouwkavel.
 • Die voortkomt uit een overdracht van een onderneming aan een familielid
 • Door een overheidsorgaan zoals de staat, provincie, gemeente, waterschap.
 • Vanwege een inbreng van een onderneming in een vennootschap.
 • Bij verdeling van de goederen van een vennootschap.
 • Bij verdeling van een gemeenschap van samenwoners.
 • Bij fusie, splitsing of reorganisatie.
 • Door scholen
 • Krachtens een ruilverkavelingswet.
 • Door bureau beheer landbouwgronden.
 • Door woningcorporaties en bij stedelijke herstructurering,
 • Ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, waaronder de ondergrond van glasopstanden. Deze vrijstelling is voorwaardelijk, indien binnen tien jaar de bedrijfsmatige exploitatie wordt gestaakt vervalt de vrijstelling.
 • Van natuurgrond.
 • Door Staatsbosbeheer.
 • Uit een nalatenschap.
 • Van een leidingnet.

Over de bovengenoemde cultuurgrond vrijstelling is sinds de invoering hiervan in 2007 veel discussie geweest tussen verkrijgers, de notaris en de belastingdienst. Bijvoorbeeld bij de levering van een glastuinbouwbedrijf dienden kopers tot voor kort het volgende onderscheid te maken:

Bedrijfswoning met ondergrond  2 % tarief
Ondergrond bedrijfmatig geëxploiteerde cultuurgrond vrijgesteld
Ondergrond schuur, erf en niet bedrijfmatige geëxploiteerde grond 6 % tarief
Opstanden en installaties voor zover onroerend 6 % tarief
Installaties voor zover als roerende zaak aan te merken geen overdrachtsbelasting

Met het arrest van het Hof Den Haag kan de overige ondergrond nu ook onder de cultuurgrondvrijstelling vallen. Het is nog wel even afwachten of er geen cassatie wordt ingesteld, maar voorlopig kan de uitspraak worden toegepast.(NB bij arrest van 19 september 2014 vernietigde de Hoge Raad de uitspraak van het Hof; de verruiming is toch niet van toepassing.)  Momenteel lopen er nog meer interessante zaken waarbij ook geprobeerd wordt een vrijstelling voor de glasopstanden te verkrijgen, dit bezwaar is bij de rechtbank afgewezen, maar er is hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut