015 310 88 73

 

Indien de bestemming van uw eigendommen, of die in uw omgeving, wijzigt en uw eigendommen dalen hierdoor in waarde dan heeft u recht de vergoeding van uw planschade ex art. 6.1 Wet ruimtelijke ordening.  Om te bepalen of u schade lijdt dient bepaald te worden of er sprake is van een planologisch slechtere situatie, of u de schade bij aankoop van eigendommen heeft kunnen voorzien, of u door gedragingen (actief of passief) het risico op schade aanvaard heeft en of de schade niet reeds op andere wijze is vergoed. Indien er na deze lange toetsing sprake is van schade dient ook nog rekening gehouden te worden met het feit dat iedere burger een deel van de schade zelf behoort te dragen, verdisconteerd in de factor normaal maatschappelijk risico.

Westmaas Makelaardij kan u bijstaan in de volledige planschadeprocedure. Wij beoordelen uw situatie, begroten de schade, stellen de aanvraag op, nemen deel aan de zitting van de schadecommissie en adviseren waar noodzakelijk in een eventueel bezwaar en beroepsprocedure.

Voor ontwikkelaars en overheden kunnen wij een planschaderisicoanalyse samenstellen. In deze analyse wordt vooraf onderzocht of een bestemmingswijziging planschade zal veroorzaken en of er een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten moet worden. Tenslotte kunnen wij ook als taxateur zitting nemen in de schadebeoordelingscommissie.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut