Skip to main content

Tel. 015 310 8873 | info@westmaasmakelaardij.nl

Overdrachtsbelasting

Welk tarief overdrachtsbelasting bent u verschuldigd bij de aankoop van onroerend goed? Is dat nul, twee of ruim tien procent overdrachtsbelasting? Of betaalt u zelfs omzetbelasting?
Deze vraag wordt ons vaak gesteld en wij zetten de tarieven en mogelijkheden graag nog eens voor u op een rijtje.

Wij zetten de verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting nog eens voor u uiteen.

Tien komma vier procent (art 14 lid 1 WBRVrv)
In beginsel betaalt u over de verkrijging van alle onroerende zaken waarvoor geen vrijstelling geldt of een ander tarief geldt een tarief van tien komma vier procent.

Nieuwe verkrijging binnen zes maanden: Vermindering van de grondslag (art 13 WBRV)
Bij een verkrijging binnen 6 maanden na een vorige verkrijging wordt er geen belasting geheven over de waarde van de vorige verkrijging.

Woningen voor eigen gebruik: Twee procent (art 14 lid 2 WBRV)
Bij de verkrijging van woningen die u aankoop voor eigen gebruik en bewoning geldt een tarief van twee procent. Hiertoe behoren ook bedrijfswoningen en op hetzelfde perceel tot de woning behorende voorzieningen zoals een garage.

Starters (onder de 35 jaar) die een woning kopen met een koopsom lager dan € 400.000 kunnen zelfs aanspraak maken op de startersvrijstelling, zij betalen dan nul procent overdrachtsbelasting.

Vrijgesteld van overdrachtsbelasting (art 15 WBRVrv)
Vrijgesteld van overdrachtsbelasting is de verkrijging:
- die belast is met omzetbelasting, zoals bijvoorbeeld de
  levering van een bouwkavel;
- die voortkomt uit een overdracht van een onderneming
  aan een familielid;
- door een overheidsorgaan zoals de staat, provincie,
  gemeente, waterschap;
- vanwege een inbreng van een onderneming in een
  vennootschap;
- bij verdeling van de goederen van een vennootschap;
- bij verdeling van een gemeenschap van samenwoners;
- bij fusie, splitsing of reorganisatie;
- door scholen;
- krachtens een ruilverkavelingswet;
- door woningcorporaties en bij stedelijke herstructurering;
- ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig
  geëxploiteerde cultuurgrond, waaronder de ondergrond
  van glasopstanden in geval van glastuinbouw.
  Deze vrijstelling is voorwaardelijk, indien binnen tien jaar
  de bedrijfsmatige exploitatie wordt gestaakt vervalt de
  vrijstelling.
- van natuurgrond;
- door Staatsbosbeheer;
- uit een nalatenschap;
- van een leidingnet.

Voorbeeld agrarisch bedrijf
Door alle verschillende tarieven gelden er bij transacties van agrarische bedrijven de volgende tarieven:
Bedrijfswoning met ondergrond 2 % tarief (indien koper
er zelf gaat wonen), 0 % indien koper een starter is, anders 10,4 %.
Ondergrond bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond vrijgesteld door middel van de voorwaardelijke cultuurgrondvrijstelling.
Ondergrond schuur, erf en niet bedrijfsmatige geëxploiteerde grond 10,4 % tarief.
Opstanden en installaties voor zover onroerend 10,4 % tarief.
Roerende zaken geen overdrachtsbelasting, bij verkoop door een BTW ondernemer wel BTW belast.

Bouwkavels
Voor bouwkavels geldt in beginsel het gewone tarief van tien komma vier procent overdrachtsbelasting.
De vrijstelling voor bestaande woningen geldt hier niet voor. In veel gevallen geldt bij de verkoop van bouwkavels ook dat er geen overdrachtsbelasting, maar omzetbelasting verschuldigd is. Dit ligt aan de hoedanigheid van de verkoper (particulier of BTW-ondernemer) en de wijze waarop de bouwkavel geleverd wordt.

Advies
Mocht u door de bomen het bos niet meer zien, bel ons gerust voor het juiste advies.